Článok / Projekty / Názorné vyučovanie fyziky ... - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Názorné vyučovanie fyziky ...


autor: Admin

Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi

 • Názov projektu:
  Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi
 • Termín realizácie:
  obdobie od 1. júna 2006 do 31. októbra 2007
 • Projekt podporil: 
  • Ministerstvo školstva SR 
  • Európský sociálny fond 
  • JEDNOTA SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV A FYZIKOV SAV FYZIK?LNA PEDAGOGICK? SEKCIA 
  • Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  • Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
 • Manager projektu ESF:
  PaedDr. Peter Horváth, KTFDF FMFI UK
 • Ciele projektu:
  Projekt je zameraný na žiacke aktivity vo fyzike, súčasťou projektu je aj vývoj žiackej súpravy pre geometrickú optiku a jej následné overenie v školskej praxi. Každá zúčastnená škola dostane počas realizácie projektu zdarma 8 takýchto súprav. V prípade, že škola bude na projekte aktívne spolupracovať, súpravy v celkovej hodnote 80 000,- Sk sa stanú jej majetkom.
 • Forma projektu:
  Projekt bude po úvodnom seminári pokračovať dištančnou formou, cez internet a tiež záverečným seminárom.
 • Úvodný seminár:
  • Názov: Aktivity vo vyučovaní fyziky 
  • Termín: 6. – 8. september 2006 
  • Miesto realizácie: Vojenská zotavov?a Smrekovica, Ružomberok
  • Obsah: Aktuálne otázky vyučovania fyziky na základných a stredných školách.
  • Hlavné témy:
   • využitie IKT vo vyučovaní fyziky
   • aktivity a jednoduché experimenty
   • žiacka súprava pre optiku
   • aktivity zamerané na vytváranie predstáv o energii
   • historické aspekty vo vyučovaní
   • internetové dištančné vzdelávanie,
   • burza nápadov
  •  Hlavný program:
   Hlavný program seminára prebiehal v 12 a 13 členných skupinách formou tvorivých dielní. Jedna diel?a trvala 1,5 hodiny, každý účastník absolvoval 9 dielní. Súčasťou programu bol aj burza nápadov učiteľov a prednáška o kurikulárnej transformácii.
 • Koordinátor projektu na škole:
  Mgr. Diana Farkaš, e-mail: szelec.diana@gymfilakovo.sk
 • Internetové adresy:
  www.skola.sk/fyzika
  fyzikus.fmph.uniba.sk/vysielanie

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}