Profil absolventa - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Profil absolventa


Profil absolventa gymnázia
odbor 79025 gymnázium, odbor 7902J gymnázium


Gymnázium má za cieľ pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách a na pomaturitné štúdium. Tomuto cieľu je podriadený výchovno-vzdelávací proces na škole počas celého štúdia.
Absolvent školy je schopný prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam spoločenskej reality a rýchlo a spoľahlivo si osvojuje nové vedomosti, zručnosti a je schopný ďalej rozvíjať všeobecné i špecifické spôsobilosti, ktoré vyžaduje jeho začlenenie sa do pracovného kolektívu. Po ukončení štúdia má široké vedomosti z predmetov spoločenskovedných i prírodovedných, čo mu dáva predpoklady študovať na vysokej škole akéhokoľvek zamerania alebo pokračovať v pomaturitnom štúdiu.


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}